การย้ายถิ่นฐานและการสรรหาบุคลากร

งานสร้างแบรนด์การสรรหาบุคลากรที่มีผู้คนที่ย้ายจากต่างประเทศมาทํางานให้กับ Zag

วิดีโอที่มีคนดูมากที่สุด