พื้นที่ทํางานระดับโมเลกุล

โรชได้ว่าจ้างวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ในสํานักงานวินิจฉัยโรคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางาน

วิดีโอที่มีคนดูมากที่สุด